Algemene voorwaarden

1.              ALGEMEEN

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden’) hebben betrekking op alle offertes, prijsopgaven, bestekken, overeenkomsten en facturen uitgaande van Joseph Bricks BV (met vennootschapszetel te 3630 MAASMECHELEN, Leemkuilstraat 12 en ingeschreven bij de KBO onder n° 0645.760.177, in voorkomend geval handelend drijvend als ‘Smoked Bricks’) (hierna de ‘Verkoper’ of ‘Joseph Bricks’). De offertes, prijsopgaven, bestekken, overeenkomsten en facturen zijn vrijblijvend en verbinden de Verkoper slechts na schriftelijke bevestiging. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper.

 

2.     BESTELLINGEN

De bestellingen worden alleen als aanvaard geacht nadat Joseph Bricks heeft bevestigd voor akkoord. De prijzen gelden altijd vanaf fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Geen enkele bestelling ontvangen en aanvaard door Joseph Bricks kan vernietigd worden tenzij met schriftelijke instemming. Indien de koper de order geheel of gedeeltelijk annuleert of zijn afnameverplichting niet nakomt, is de koper aan Joseph Bricks, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Joseph Bricks, zonder ingebrekestelling een bedrag verschuldigd van 10% op de totale bestelbon- of factuurwaarde met een minimum van 125 EUR per 1.000 stenen die door de koper werden geannuleerd of niet worden opgenomen. Terzake van reeds geleverde zaken kan nooit een annulering plaatsvinden, evenals in geval de bestelling specifieke of op maat gemaakte goederen betreft conform artikel 1585 e.v. (oud) Burgerlijk Wetboek. Eventueel afgegeven monsters gelden als type steen. Een monster geldt slechts als levermonster voor een bepaalde werf indien dit schriftelijk overeengekomen is.

 

3.     LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen die door Joseph Bricks worden toegestaan zijn altijd benaderend en zonder verplichting. In geval van laattijdige levering, kunnen geen boeten voor de opgelopen vertragingen worden opgelegd, noch schadevergoeding of interesten worden geëist. Indien Joseph Bricks door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Als overmacht gelden onder meer: oorlog, oproer, rellen, epidemieën of pandemieën, staking, uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer van grondstoffen of energie, overheidsmaatregelen, alsmede elke omstandigheid waardoor het Joseph Bricks redelijkerwijze onmogelijk is om op normale manier te leveren.

 

4.     VERVOER

Eventueel vervoer van de aangekochte goederen gebeurt op risico van de koper of de door de koper aangeduide bestemmeling, eventuele kosteloze verzendingen inbegrepen.

 

5.     FACTURATIE

Voor de facturatie is alleen hoeveelheid, in onze fabriek vastgesteld, geldig. Een bij de levering van de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde goederen juist weer te geven. Betwistingen over de hoeveelheid worden alleen ter discussie weerhouden, ingeval zij onmiddellijk bij ontvangst van de goederen worden gedaan, en ons ten laatste binnen de acht dagen worden gemeld.

 

6.     KLACHTEN

Verwerking van de materialen, op welke manier dan ook, staat gelijk met onherroepelijke aanvaarding van de bestelde en/of geleverde materialen. Klachten die ons gemeld worden nadat een deel van de afgeleverde goederen verwerkt werden kunnen wij niet meer aanvaarden. Een klacht kan enkel ontvankelijk zijn zo de koper een gebrek aan de materialen kan aantonen en binnen de zeven dagen na levering schriftelijk gemeld worden aan Joseph Bricks. Onze verantwoordelijkheid geldt enkel in geval bewezen is dat de geleverde goederen onbruikbaar geworden zijn tengevolge van feiten waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Normale slijtage en andere oorzaken die niet aan Joseph Bricks te wijten zijn, zoals vb. verkeerde manipulatie, overbelasting en dergelijke ontslaan Joseph Bricks van elke verantwoordelijkheid. Joseph Bricks wijst alle verantwoordelijkheid voor onrechtstreekse schade of winstverlies van de hand; betaalt geen gebeurlijke onkosten, tengevolge van vertraging van onze leveringen. Verschillen in kleur en structuur zijn eigen aan het materiaal van grofkeramische producten en zijn dus niet aan te merken als een gebrek in het product. Geringe beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de producten niet wezenlijk beïnvloeden kunnen evenmin als gebrek in het product worden aangemerkt.

 

7.     AANSPRAKELIJKHEID VERKOPER

De aansprakelijkheid van Joseph Bricks, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de door Joseph Bricks gegrond bevonden klachten betrekking hebben, dan wel tot ruil van die goederen door soortgelijke goederen, dan wel tot een reductie van de koopprijs, een en ander naar keuze van de koper. Indien Joseph Bricks overgaat tot ruil van de goederen zijn de daarmee gepaard gaande transportkosten voor Joseph Bricks. Indien Joseph Bricks overgaat tot reductie van de koopprijs zal die reductie bestaan uit dat deel van de koopprijs dat toe te rekenen is aan de gebrekkige goederen c.q. de omvang van het gebrek aan de goederen. Joseph Bricks is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, e.d. De koper vrijwaart Joseph Bricks voor elke aansprakelijkheid jegens derden die verder gaat dan de aansprakelijkheid welke Joseph Bricks jegens koper heeft.

 

8.     GEGEVENSBESCHERMING

De koper bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan Joseph Bricks werden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke GDPR wetgeving (EU 2016/679 ). Bijgevolg zal de koper Joseph Bricks vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens voor de uitvoering van de opdracht werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door Joseph Bricks. Voor het overige zijn de bepalingen zoals opgenomen in de Privacy Policy van Joseph Bricks van toepassing, dan wel de bepalingen zoals opgenomen in een eventuele verwerkersovereenkomst.

 

9.     BETALINGEN

De betalingen gebeuren, zonder afhouding of korting binnen de dertig dagen volgend op de datum van de factuur, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de rekening. Bij in gebreke blijven van betaling van een factuur binnen de 15 dagen na de vervaldag is de koper bovendien en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR. Klachten met betrekking tot het geleverde geven de koper niet het recht de betaling op te schorten en/of zich te beroepen op het retentierecht. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening vooreerst van de renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ongeacht wat de koper hieromtrent verklaart. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

10.  ZEKERHEID

Indien de koper niet of niet tijdig aan zijn betalings- of ander verplichtingen voldoet, indien hij weigert vooruit te betalen of zekerheid te stellen, indien hij het faillissement of uitstel van betaling aanvraagt, indien op enig vermogensbestanddeel van de koper beslag wordt gelegd, indien hij zijn onderneming verkoopt of liquideert, worden alle vorderingen van de verkoper jegens de koper onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft Joseph Bricks het recht, naast de andere rechten die de wet en de overeenkomst hem toekennen, hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst door een eenvoudige mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen naast of in plaats van de opschorting of ontbinding.

 

11.  INTERESTEN

Bij gebrek aan betaling op haar vervaldag brengt de factuur van rechtswege een wettelijke rente op conform de Wet van 2 augustus 2002 en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale waarde van de factuur met een minimumbedrag van 250 EUR. De koper zal in gebreke gesteld zijn zonder dat een aanmaning vereist is en dit alleen door het verstrijken van de termijn.

 

12.  EIGENDOMSVOORBEHOUD

Joseph Bricks blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de koper aan alle op hem rustende verplichtingen (waaronder de betaling van de factuur in hoofdsom, renten en kosten) heeft voldaan. Alle eventueel te maken kosten bij het uitvoeren van dit eigendomsvoorbehoud zullen steeds ten laste komen van de koper. De risico’s van bewaring berusten evenwel bij de koper, vanaf het moment dat de goederen op hem zijn overgegaan, tot wanneer de koper in het bezit wordt gesteld van de goederen. Joseph Bricks heeft het recht bij eenvoudige notificatie de overeenkomst(en) met de koper te ontbinden indien deze laatste in gebreke blijft welkdanige verbintenis onder de genoemde overeenkomst(en) na te leven. De inwaarborgstelling of de garantieoverdracht van de goederen is niet toegelaten voor de volledige betaling van de factuur.

 

13.  VOORRANGSREGELING

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor Joseph Bricks, wanneer ze schriftelijk aanvaard werden. Wanneer een of meer bepalingen van de tussen Joseph Bricks en de koper gesloten overeenkomst niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen treden dan bepalingen in werking die gelet op de bedoeling van de partijen deze bepalingen op een juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

 

14.  RECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Zijn bevoegd voor alle betwistingen voortspruitend uit onze contracten, alsmede handelingen op gebied van wissels , de rechtbanken van plaats van de maatschappelijke zetel van Joseph Bricks. Partijen komen overeen dat het Belgisch recht van toepassing is.

 

15.  MOGELIJKHEDEN TOT INZAGE

Vertalingen van de Algemene Voorwaarden kunnen op de zetel van Joseph Bricks opgevraagd worden. In geval van interpretatieproblemen is enkel de Nederlandstalige versie te weerhouden als rechtsgeldig.

 

Übersetzungen des allgemeinen Verkaufsvoraussetzungen können konsultiert werden auf dem Sitz der Gesellschaft. Wenn es Interpretationsprobleme gibt, ist nür die niederländische Version Rechtsgültig.

 

Il est possible d’obtenir une traduction des conditions de vente au siège social de la société. En cas d’interprétation, seul la version néerlandaise fait foi.

 

It is possible to obtain on the registered office of the company a translation of the Sales conditions. In case of interpretation only the Dutch version is legally.